Product and Service

ข้าวไทยก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

            มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับ 2 ประเด็นที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อสถานการณ์ข้าวไทยและเกษตรกร

            ประเด็นแรก คือ การเปิดเสรีการค้าที่จะมีการยกเลิกภาษีศุลกากรและภาษีระหว่างประเทศสมาชิก อาเซียน ซึ่งจะเริ่มต้นในเดือนมกราคม 2010 โดย 6 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์และไทย เพื่อลดภาษีในการเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามพรมแดน ส่วนอีก 4 ประเทศ คือ กัมพูชา, ลาว, พม่าและเวียดนามมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายในการลดภาษีในปี 2015 เมื่ออาเซียนกลายเป็นชุมชนเดียวกัน

            ประเด็นที่สอง คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะเรือนกระจกที่ส่งผลในการผลิตข้าวซึ่งชาวนาต้องเผชิญกับปัญหานี้มานาน จึงจะมีการเตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกที่ โดยประเทศไทยต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและการตลาด แม้ว่าการส่งออกข้าวไทยมีแนวโน้มที่จะลดลงแต่มูลค่าการส่งออกโดยรวมของไทยก็ยังคงอยู่ในแนวโน้มที่สดใสในตลาดระดับภูมิภาค


ข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: elevendocomoltd.blogspot.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC