Economy and Investment

ประเทศไทยวางแผนที่จะส่งเสริม SMEs ในปี 2014

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

            ประเทศไทยได้ออกแผนการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเน้นที่การยกระดับผู้ผลิตสินค้า OTOP ให้กลายเป็นเจ้าของธุรกิจ SMEs โดยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกล่าวว่า การพัฒนาของผู้ผลิต OTOP ให้กลายผู้ประกอบ SMEs จะได้รับการดำเนินการผ่านหลายโครงการ เช่น "OTOP PLUS" โดยโครงการนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อเพิ่มสินค้าOTOPในตลาดต่างประเทศและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ของสินค้าไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน

            ตามแผนการแล้วนั้น ผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่จะได้รับการพัฒนาอาชีพที่ศูนย์พัฒนาธุรกิจ SMEs ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับสถาบันเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่และมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในด้านการตลาดของผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่

            นอกจากนี้ยังจะมีการให้ความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการพัฒนา SMEs ไทยในการแสวงหาตลาดใหม่สำหรับผู้ประกอบการ SMEs โดยมีความพยายามที่จะเพิ่มโอกาสสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่จะขยายตลาดไปสู่อาเซียน เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบในปี 2015 โดยอาเซียนจะกลายเป็นตลาดที่มีจำนวนประชากรถึง 600 ล้านคน

            ทั้งธุรกิจ SMEs และผลิตภัณฑ์ OTOP มีรากฐานที่แข็งแกร่งพอที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีมูลค่ารวมถึง 3.9 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น 37 เปอร์เซ็นต์ของ GDP โดยรัฐบาลไทยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาธุรกิจ SMEs และผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มี GDP อยู่ที่ร้อยละ 40 ให้ทันก่อนปี 2017


ข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: tourismkm-asean.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC