Product and Service

สถานีโทรทัศน์ภาษามาเลย์ในภาคใต้ของประเทศไทย

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

            รัฐบาลไทยจะดำเนินแผนการที่จะตั้งสถานีโทรทัศน์ภาษามาเลย์ในภาคใต้ของประเทศไทย โดยสถานีจะออกอากาศ 24 ชั่วโมงต่อวัน ภายใต้ความรับผิดชอบของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์, เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

            โดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่า การจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ภาษามาเลย์ตลอด 24 ชั่วโมงเป็นในนโยบายของรัฐบาลที่จะให้บริการกับประชาชนในท้องถิ่นในภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจที่ดีและการสื่อสารที่ดีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสถานีโทรทัศน์แห่งนี้จะเผยแพร่ข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับภาครัฐให้กับประชาชนในท้องถิ่นและครอบคลุมถึงความบันเทิงต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬา, สารคีด้านวัฒนธรรมและสังคม เป็นต้น

            ซึ่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์อธิบดีได้รับมอบหมายจากรัฐบาล เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นและนักวิชาการ สำหรับการออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน นอกจากนี้ประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับอนุญาตให้ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เพื่อให้สถานีโทรทัศน์แห่งนี้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนในท้องถิ่นได้อย่างสูงสุด

            นอกจากนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังอธิบายเพิ่มว่า รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาคใต้ของประเทศไทยที่จะทำหน้าที่เป็นประตูสำคัญสู่อาเซียนในรูปแบบของพื้นที่ชายแดนของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย โดยภาษามาเลย์มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งทั้งสองประเทศจัดเป็นประเทศมุสลิมที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียน


ข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: bbc.co.uk

 

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC