Product and Service

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ตลาด AEC

by ดวงกมล บูรณสมภพ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ส
 

            ทุกจังหวัดในประเทศไทยได้รับการกระตุ้นให้มีการพัฒนาและส่งเสริมอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในชุมชนภายใต้ชื่อ "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" หรือ OTOP โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลจะหาช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าไปยังแหล่งช้อปปิ้งต่างๆและการตลาดหลายระดับ เพื่อสร้างการท่องเที่ยวในจังหวัดนั้นๆให้เป็นที่รู้จักกันในตลาดต่างประเทศผ่านทางอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์

            นอกจากนี้ภาครัฐและเอกชนยังได้ทำการเปิดตัวโครงการ “OTOP PLUS" ที่จะปรับมาตรฐานของสินค้า OTOP ให้มูลค่ามากขึ้นและส่งเสริมในการนำไปขายในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียนภายใต้โครง OTOP PLUS จะมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์การอย่างน้อย 200 สินค้า ซึ่งจะถูกเลือกโดยกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อจะนำมาปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และส่งออกไปยังตลาดภูมิภาคอาเซียน

            นอกจากนี้ยังจะมีการเพิ่มช่องทางการตลาดมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้ที่ยั่งยืนและรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นตนเองไว้ ซึ่งสินค้า OTOP มีศักยภาพที่ดีพอจะขยายตัวไปยังตลาดอาเซียน ซึ่งจะกลายเป็นชุมชนเดียวในปี 2015 โดยรัฐบาลไทยเชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถขยายตลาด OTOP ไปยังประเทศอาเซียนได้และสามารถสร้างมูลค่าได้มากกว่า 60 ล้านบาทต่อปีข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: siangtai.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC