Economy and Investment

กองทุนเกษตรกรไทยจะช่วยขยายการค้าในตลาดเสรี

by ดวงกมล บูรณสมภพ

กองทุนเกษตรกรไทยจะช่วยขย
 

            เกษตรกรไทยได้รับการให้บริการด้านความช่วยเหลือผ่านข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) โดยมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อรับมือกับการเปิดเสรีการค้าและเตรียมความพร้อม สำหรับการดำเนินงานของประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

            สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดการประชาสัมพันธ์กองทุน FTA เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในตลาดการเปิดเสรีการค้าของภูมิภาคอาเซียน

            ภาคการเกษตรได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย โดยเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตรจากแบบดั้งเดิมไปสู่เกษตรในเชิงพาณิชย์มากขึ้น ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกชั้นนำของโลกในด้านข้าวและผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

            ในปัจจุบันเกษตรกรไทยกำลังเผชิญการแข่งขันที่มากขึ้น ภายใต้กรอบเขตการค้าเสรี ทำให้ต้องมีการปรับโครงสร้างของภาคเกษตร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากตลาดการค้าเสรีทำให้มีการจัดตั้งกองทุน FTA ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในฐานะกองทุนสำหรับการปรับโครงสร้างภาคเกษตร โดยมุ่งเป้าไปที่การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและช่วยให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผ่านการสนับสนุนในแง่ของปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา

            กองทุน FTA ได้เสนอความช่วยเหลือผ่านทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยจะช่วยเกษตรกรในด้านการทำฟาร์มสุกร, ฟาร์มโคเนื้อและโคนม, ไร่ชา, ไร่เมล็ดกาแฟ, สวนปาล์มน้ำมัน, กระเทียมและข้าวซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นว่าจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรไทย สำหรับการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดอาเซียนและเวทีโลก


ข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: greenpeace.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC