Transportation

จังหวัดระนองเตรียมความพร้อมที่จะเป็นศูนย์ส่งออกในทะเลอันดามัน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

จังหวัดระนองเตรียมความพร
 

            จังหวัดระนองตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยเป็นจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจังหวัดระนองได้กำหนดเป้าหมายที่จะกลายเป็นศูนย์กลางการส่งออกในทะเลอันดามันที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

            ท่าเรือน้ำลึกในจังหวัดระนองจะสามารถอำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้าไปยังประเทศในกลุ่ม BIMSTEC โดยไม่ต้องผ่านคาบสมุทรมลายู โดยกลุ่ม BIMSTEC ประกอบด้วย 7 ประเทศสมาชิก ได้แก่ บังคลาเทศ, อินเดีย, พม่า, ศรีลังกา, ไทย, เนปาลและภูฏาน

            ตั้งแต่ปลายปี 2013 การค้าชายแดนในจังหวัดระนองได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นตามการพัฒนาของท่าเรือน้ำลึกระนอง ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นประตูสำหรับการขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองชี้ให้เห็นว่า จังหวัดระนองมีความพร้องที่จะส่งเสริมการค้าชายแดนในการเตรียมความพร้อม สำหรับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015

            ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในบริเวณชายแดนและการขยายตัวของจุดตรวจชายแดน จังหวัดระรองมีบุคลากรที่มีทักษะทางด้านภาษาและมีความพร้อมที่จะขยายความร่วมมือทางการค้ากับกลุ่ม BIMSTEC

            นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การพัฒนาถนน 4 เลนที่มีความยาว 120 กิโลเมตร เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงจังหวัดระนองกับจังหวัดชุมพร โดยจะแล้วเสร็จในต้นปี 2017 ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและช่วยลดต้นทุนในการผลิตข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: tecsuisse.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC