Tourism

เทศกาลท่องเที่ยวปัตตานีรับอาเซียนและงานฉลองศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

by ดวงกมล บูรณสมภพ

เทศกาลท่องเที่ยวปัตตานีร

 

            จังหวัดปัตตานีได้จัดงานสัปดาห์ท่องเที่ยวปัตตานีรับอาเซียนและงานฉลองเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวบนถนนสายริมแม่น้ำปัตตานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีแถลงว่า งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นและทำให้ปัตตานีเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว โดยปัตตานีมีชื่อเสียงในด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่กลมกลืนกันของ ไทย, จีนและวัฒนธรรมชาวมุสลิม

            มีการนำเสนอแสงและเสียงที่ริมแม่น้ำปัตตานีและงานฉลองเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวที่จะเกิดขึ้น โดยงานเทศกาลจะมีการประกวดเชิดสิงโต, การจัดนิทรรศการการแสดงทางวัฒนธรรม, ตลาดผลิตภัณฑ์ในภาคใต้และเทศกาลอาหารที่มีความหลากหลายทั้งอาหารไทย, อาหารจีนและอาหารมุสลิม

            งานฉลองเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวจะจัดขึ้นในทุกๆปี ซึ่งเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สำคัญในจังหวัดปัตตานี ซึ่งเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเป็นเทพที่ได้รับการยอมรับโดนทั่วไปในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีนในจังหวัดปัตตานี โดยมีตำนานเล่าว่าเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเกิดในศตวรรษที่ 15 ในประเทศจีน ก่อนจะถูกกลั่นแกล้งจากคนในราชสำนักเลยต้องเดินทางหนีจากประเทศจีนมายังภาคใต้ของประเทศไทย

            นอกจากนี้ชุมชนชาวมุสลิมของปัตตานีก็ต้องให้งานเทศกาลการท่องเที่ยวนี้เป็นการสร้างความรู้จักจังหวัดปัตตานีแก่ประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อเป็นการพัฒนาจังหวัดปัตตานีให้เป็นศูนย์อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลและสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมแบบอิสลาม โดยมีมัสยิดกลางในจังหวัดปัตตานีเป็นหัวใจหลักของการท่องเที่ยว เพราะได้รับการยอมรับว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามที่สุดในประเทศ ซึ่งจังหวัดปัตตานีหวังว่าในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 ปัตตานีจะเป็นอีกหนึ่งที่หมายในการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศอาเซียน เพราะมีพื้นที่ติดชายแดนไทย - มาเลเซียข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: mbasic.facebook.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC