Product and Service

ประเทศไทยเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาต้อนรับประชาคมอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ประเทศไทยเตรียมความพร้อม
 

            จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยต้องมีการส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาและเครือข่ายให้มีการพัฒนาด้านการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบระบุว่าจะมีการพิจารณาเป็นพิเศษในการให้การศึกษาผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นชุมชนอาเซียนที่สมบูรณ์

            โดยพิจารณาเป็นพิเศษจะประกอบด้วยกลุ่มคนที่เป็นแรงงานผู้มีความรู้และผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือ และบริษัทขนาดใหญ่ที่มีเงินทุนและเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังผู้คนที่ยากจนและคนงานที่ไม่ชำนาญการด้านฝีมือ

            อดีตเลขาธิการอาเซียนสุรินทร์ พิศสุวรรณเห็นว่า สิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการมาถึงของการรวมกลุ่มอาเซียน คือการที่ทุกหน่วยงานภาครัฐควรทบทวนบทบาทและภารกิจที่ต้องทำ โดยเฉพาะข้าราชการพลเรือ นอกจากนี้คือด้านการศึกษาและการวิจัยที่จะต้องได้รับความสนใจมากขึ้น เพื่อผลิตบุคลากรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต โดยประเทศไทยจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาทางเศรษฐกิจรวมไปถึงภาคประชาสังคม ที่จะต้องตระหนักถึงความสำคัญของอาเซียน เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของการรวมกลุ่มภูมิภาค

            การเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนไม่ใช่แค่เพียงการเชื่อมต่อในภูมิภาคแต่จะต้องรวมไปถึงการสร้างการศึกษาให้ประชาชน เพื่อพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะนำมาถึงการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของภูมิภาคอาเซียน จึงจำเป็นต้องพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ความสามารถเท่าเทียบกับประเทศสมาชิกอื่นๆด้วยเช่นกันข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: vcharkarn.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC