Economy and Investment

เปิดด่านการค้าชายแดนชั่วคราวเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

เปิดด่านการค้าชายแดนชั่ว
 

           การเปิดด่านการค้าชายแดนชั่วคราวในเขคตะนาวศรีในประเทศพม่าตรงข้ามกับจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมการค้าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่าตามนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศของไทย

            ด่านชายแดนฝั่งกาญจนบุรีจัดเป็นประตูที่สำคัญสำหรับประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจพิเศษ เพราะเป็นจุดเชื่อมต่อกับท่าเรือน้ำลึกทวาย โดยจุดด่านชายแดนบ้านพุน้ำร้อนถูกประกาศให้เป็นจุดผ่านแดนชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและพัฒนาเศรษฐกิจในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

            โดยประเทศไทยได้เสนอให้บ้านพุน้ำร้อนปรับสถานะเป็นด่านชายแดนชั่วคราวระหว่างประเทศ เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ชายแดนและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะได้รับประโยชน์ทั้งสองประเทศ

            โดยก่อนหน้านี้พม่าได้มีการเปิดด่านการค้าชายแดนที่จังหวัดตรัง - เขตตะนาวศรี เพื่อดำเนินการ สำรวจทรัพยากรร่วมกันของในพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่​​การพัฒนาความสัมพันธ์และสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งให้แก่การะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


ข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: englishnews.thaipbs.or.th

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC