Product and Service

ประเทศไทยกับบทบาทด้านความปลอดภัยด้านอาหารในอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ประเทศไทยกับบทบาทด้านควา
 

            กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยได้รับความไว้วางใจในบทบาทของผู้นำในการปกป้องอันตรายด้านอาหารในภูมิภาคอาเซียน

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและองค์การอนามัยโลก สำหรับความสำเร็จในการให้หลักประกันด้านความปลอดภัยของอาหาร เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้รับมอบหมายให้ดูแลการจัดทำร่างแผนอาหารอาเซียน เพื่อพัฒนาความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่อาเซียนในการตรวจสอบและการควบคุมอาหารในประเทศของตน

           เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาชี้ให้เห็นว่า ในขณะนี้ทั้งโลกได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของอาหารในแต่ละปีมากขึ้น  โดยในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากการบริโภคอาหารที่เป็นอันตรายและน้ำที่ปนเปื้อน 1.8 ล้านคน ซึ่งส่วนใดอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนเงินถึง 3.5 พันล้านบาทต่อปี

           ดังนั้น ประเทศไทยจึงพร้อมที่จะสร้างมาตรการที่มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของอาหารในอาเซียน โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะตั้งค่ากรอบของการประสานงานกับบุคลากรและองค์กรต่างๆในอาเซียน เพื่อร่วมมือในด้านการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของอาหารทั่วอาเซียน

           สำหรับประเทศไทยพบอันตรายจากการตกค้างในอาหารลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะกระทรวงสาธารณะสุขได้มอบหมายให้มีการกำหนดแผนการตรวจสอบทุกหมู่บ้านและประสานงานกับอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่และโรงเรียน โดยปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกับโครงการทั้งหมด 10,256 แห่งและมีอาสาสมัครมากกว่า1ล้านคนในการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารในหมู่บ้านข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: standardsalliance.ansi.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC