Economy and Investment

ประเทศไทยและ AFTA กับการขับเคลื่อนอนาคตเศรษฐกิจประเทศ

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ประเทศไทยและ AFTA กับการ
 


            ประเทศไทยได้กำหนดลำดับความสำคัญในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ทำร่วมกับอาเซียน ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเขตการค้าเสรีอาเซียน ( AFTA)

            คณะรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมหาแนวทางสำหรับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทย โดยอาเซียนนั้นกำลังจะเติบโตเป็นประชาคมเศรษฐกิจ ภายในปี 2015  โดยจะพัฒนาไปสู่การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตเดียว ทำให้เศรษฐกิจภายในภูมิภาคมีการแข่งขันสูงขึ้น นอกจากนี้การพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิจะเป็นการเชื่อมต่อ AFTA ให้มีความเข้มแข็งพอที่จะอำนวยความสะดวกในการเปิดเสรีในภูมิภาคและขยายการค้าภายในอาเซียน

            การเจรจาการค้าของไทยภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี ( FTAs) ได้เน้นตลาดทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ โดยจะมีการดำเนินการ 2 ระดับ คือ เขตการค้าเสรีระดับทวิภาคีและเขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งเขตการค้าเสรีทวิภาคีจะอยู่ภายใต้กรอบข้อตกลงกับประเทศออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, ญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกา, อินเดียและเปรู โดยประเทศไทยได้ร่วมกับอาเซียนในการเจรจาการค้ากับประเทศจีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, อินเดียและสหภาพยุโรป

            การค้าระหว่างประเทศทำให้ GDP ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 77 และยังมีความสำคัญในการ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งขึ้นอยู่กับภาคการส่งออกที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนั้นรัฐบาลจึงยังคงให้ความสำคัญกับนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งมาตรา 190 ระบุว่า รัฐบาลจะมีการขอความเห็นชอบของรัฐสภาก่อนที่จะ เจรจาเขตการค้าเสรีกับประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูลกับประชาชนและดำเนินการปรึกษาหารือ กับประชาชน เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: 203.172.129.25

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC