Economy and Investment

ประเทศไทยลดภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ประเทศไทยลดภาษีนำเข้าสิน


            ประเทศไทยจะตั้งค่าภาษีนำเข้า สำหรับสินค้าจำนวนมากจากประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้การบูรณาโครงการระบบภาษีนำเขาของอาเซียน (AISP) โดยได้รับการอนุมัติร่างประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการยกเว้นภาษีอากรและการลดอัตราภาษีสำหรับสินค้าที่นำเข้าจากประเทศสมาชิกของอาเซียน ให้สอดคล้องกับโครงการ AISP ของอาเซียน

            จากการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีไทย AISP ของไทยกับกัมพูชาครอบคลุม 15 ผลิตภัณฑ์ เช่น พืช, ถั่ว, มันสำปะหลัง, เมล็ดฝ้าย, ขนม, อาหารแปรรูป, น้ำส้มสายชูและผ้า เป็นต้น ส่วน AISP ระหว่างไทยกับพม่าจะครอบคลุม 13 ผลิตภัณฑ์ เช่น กุ้ง, เมล็ดผัก, ไม้, รองเท้า, หิน, เฟอร์นิเจอร์หวายและประติมากรรม เป็นต้น สำหรับ AISP ของไทยกับลาวจะครอบคลุม 10 ผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ป่าไม้, ผัก, พริก, แตงกวา, มันสำปะหลัง, ใบพลูและสารเคมี เป็นต้น

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของอาเซียนเห็นพ้องกันว่า การตั้งค่าภาษีจะขยายโอกาสให้กับสมาชิกของอาเซียน ซึ่ง AISP จะได้รับประโยชน์ในการขยายตัวของการส่งออกสินค้าและยังเพิ่มมูลค่าของการส่งออกในแต่ละปี โดยโครงการนี้ยังมีความพยายามที่จะเร่งกระบวนการการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและลดช่องว่างการพัฒนาในหมู่สมาชิกอาเซียน

 

ข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: wikalenda.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC