Transportation

ประเทศไทยยกให้ GMS เป็นกุญแจสำคัญของ ASEAN

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ประเทศไทยยกให้อนุภูมิภาค
 

           นายกรัฐมนตรีของไทยได้แสดงการสนับสนุนที่เข้มแข็งในการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS ที่ประเทศไทยเห็นว่าเป็นกลุ่มสำคัญในการพัฒนา สำหรับการก่อให้เกิดประชาคมอาเซียน

            นอกเหนือจากประเทศไทยแล้ว GMS ยังประกอบด้วย ประเทศกัมพูชา, ประเทศจีน, ประเทศลาว, ประเทศพม่าและประเทศเวียดนาม ซึ่งต่างก็มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความพยายามในการสร้างชุมชนอาเซียนเช่นเดียวกัน


           ประเทศไทยได้เสนอให้ความช่วยเหลือทางการเงิน สำหรับการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชื่อม เพื่อเชื่อมโยงจังหวัดนครพนมในประเทศไทยกับเมืองคำม่วนในประเทศลาว นอกจากนี้ยังสนับสนุนการก่อสร้างถนนในเมืองเมียวดีไปเมืองกอกาเรกในประเทศพม่า

           นายกรัฐมนตรีได้แสดงความพร้อมของไทยในการขยายทางรถไฟ เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆในลุ่มแม่น้ำโขง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศลาว, ประเทศจีนและประเทศไทยที่จะเข้าร่วมกลุ่มในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่ เช่นที่ ตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี- ทวาย, จังหวัดนครพนม - คำม่วนและอำเภอแม่สอด- เมียวดี

            ในด้านความร่วมมือกับภาคเอกชน ประเทศไทยได้เสนอว่า GMS ควรจะพัฒนาอย่างมีศักยภาพ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยจะมีการปรึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นประจำข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: thailand.prd.go.th

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC