Product and Service

ฝึกอบรมแรงงานฝีมือไทยเพื่อเตรียมการสำหรับ AEC

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ฝึกอบรมแรงงานฝีมือไทยเพื
 

            แรงงานฝีมือไทยจำนวน 60,000 คน จะได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน เพื่อเป็นการเตรียมการก่อนจะเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC )

            ผู้อำนวยการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่า การฝึกอบรมจะเริ่มต้นในปี 2014 ถึง 2016 โดยมีแรงงานฝีมือ 60,000 คน ที่จะเข้ารับการอบรมในแต่ละปี ในช่วงระยะเวลาสามปี โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับบริษัทโรเบิร์ตบ๊อช เพื่อที่จะช่วยให้การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ช่างไฟฟ้,ช่างไม้, ช่างเชื่อม เป็นต้น

            ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ ทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการยกระดับทักษะของแรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือนี้จะช่วยให้แรงงานไทยสามารถที่จะปรับตัวเอง เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2015

            ในโครงการระยะสั้นนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่ 2 กลุ่ม
กลุ่มแรงคือ แรงงานที่เข้าร่วมการฝึกอบรมใน6สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานระดับภูมิภาค ซึ่งตั้งอยู่ใน สมุทรปราการ, สงขลา, นครสวรรค์, ขอนแก่น, ชลบุรีและอุบลราชธานี
กลุ่มที่สองคือ พนักงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่จะส่งผ่านความรู้และทักษะให้กับคนงานโดยตรง

            โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการเสริมสร้างความพร้อมและยกระดับทักษะ นอกจากนี้ยังจะให้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงาน

            ซึ่งบริษัทต่างๆจะสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมทักษะและส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงาน เพื่อสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำงานของแรงงานที่ผ่านการส่งเสริมการและพัฒนาฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมไปถึงการที่แรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วจะสามารถเดินทางไปทำงานในต่างประเทศได้อย่างเสรี พร้อมทั้งสะดวกในการหานายจ้าง เนื่องจากมีการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
 

ข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: amrc.org.hk

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC