Economy and Investment

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประตูของอาเซียนสู่เวทีโลก

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประต
 


            ประเทศไทยมีหลายปัจจัยที่จะสามารถกลายเป็นหนึ่งในประตูของอาเซียนสู่เวทีโลก นายกรัฐมนตรีของไทยอ้างถึงตัวอย่างบางส่วนของกลุ่มกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคในด้านอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

            นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะสามารถอยู่ใน 10 อันดับแรกของแหล่งผลิตด้านอุตสาหกรรมรายใหญ่ของโลก ทั้งในด้านชิ้นส่วนยานยนต์และยางพารา เนื่องจากประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและตั้งอยู่ในใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้การพัฒนาท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังที่จะเชื่อมโยงกับท่าเรือน้ำทวายจะทำให้ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นเส้นทางสำคัญของการค้าทางเรือ

            นอกจากนี้โครงการรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทยจะช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์และยังจะมีโครงการเชื่อมต่อไปยังภาคใต้ของจีน, มาเลเซียและสิงคโปร์ โดยการเชื่อมต่อจะช่วยเพิ่มโอกาสสำหรับการค้าและการลงทุนในภูมิภาคของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015

            นายกรัฐมนตรีชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยยังคงมีรากฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง GDP มีการเติบโตร้อยละ 7.8 ต่อปี ซึ่งสูงเป็นอันดับ 3 ของเอเชีย ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจที่จะสามารถนำพาอาเซียนไปสู่เวทีเศรษฐกิจโลกในอนาคต ร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆได้อย่างแน่นอนข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: mfa.go.th

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC