Product and Service

การทดสอบภาษาสำหรับแรงงานไทยเพื่อเตรียมความพร้อมรับ ASEAN

by ดวงกมล บูรณสมภพ

การทดสอบภาษาสำหรับแรงงาน
 

            แรงงานไทยที่ประสงค์จะไปทำงานในต่างประเทศจำเป็นจะต้องผ่านการทดสอบภาษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเตรียมความพร้อม สำหรับการเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต
 

            รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่า คนไทยส่วนใหญ่ที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศจำเป็นจะต้องได้รับการยอมรับสำหรับด้านทักษะและความรู้ภาษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงมีนโยบายที่จะเพิ่มความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศในแรงงานไทยก่อนเดินทางไปทำงาน

            เพื่อตอบสนองต่อนโยบายนี้ รัฐบาลจะมีการจัดสรรงบประมาณ5ล้านบาทในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ โดยจะนำเสนอการทดสอบภาษาสำหรับแรงงานไทยที่ต้องการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่การประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์แบบ

            กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะทำงานในการออกเกณฑ์รับรองความสามารถทางภาษา สำหรับแรงงานไทยที่วางแผนจะไปทำงานในประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน โดยหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาออนไลน์จะถูกทำออกมาในแง่ของหลักสูตรการศึกษาที่มีการประเมินผล

            เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ของอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงจำเป็นที่จะต้องมุ่งมั่นในการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการติดต่อด้านธุรกิจและสถานที่ทำงาน นอกจากนี้สถาบันการศึกษายังจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนและมีความพร้อมที่จะผลิตบุคลากร เพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงานอาเซียน เนื่องจากแรงงานไทยมีความสามารถด้านทักษะในการแข่งขันในตลาดอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: Faith-christian.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC