Product and Service

เปิดตัวสถานีอาเซียนตรียมการสำหรับ AEC

by ดวงกมล บูรณสมภพ

เปิดตัวสถานีอาเซียนตรียม


            กรมประชาสัมพันธ์ (PRD) ได้เปิดตัวสถานีอาเซียนที่สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ โดยมีจุดมุ่งหมายของ เพื่อการให้ข้อมูลและสร้างความตระหนักในความเป็นหนึ่งเดียวกันของอาเซียนและการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์จาก 10ประเทศอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรวมกลุ่มประเทศในระดับภูมิภาคเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015

            อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่า สถานีอาเซียนนั้นประกอบไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมาจากทั้ง 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยกรมประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานกลางที่จะรับผิดชอบในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน โดยจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนจากหน่วยงานราชการต่างๆและประสานงานด้านข้อมูลของอาเซียน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์

            ในฐานะที่กรมประชาสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของอาเซียน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลให้คนไทยมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้มากขึ้น ก่อนที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่สมบูรณ์แบบในปี 2015

            นอกจากนี้กรมประชาสัมพันธ์ในเขตกรุงเทพฯจะทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลของอาเซียนและเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลอาเซียนในสำนักงานภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น, จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดสงขลา, จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดกาญจนบุรีข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: engtest.net

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC