Economy and Investment

ประเทศไทยสนับสนุนอินเดียและอาเซียนในฐานะส่วนหนึ่งของตลาดโลก

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ประเทศไทยสนับสนุนอินเดีย

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยให้การสนับสนุนประเทศอินเดียและประเทศในกลุ่มอาเซียน ในด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก โดยอาเซียนมีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมกับ ประเทศอินเดียและเพื่อการเชื่อมต่อที่มากขึ้น

            ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพในการการเชื่อมโยงอาเซียนกับประเทศอินเดียเป็นสิ่งที่จำเป็นในด้านการค้าการและลงทุน โดยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอินเดียและอาเซียนจะเป็นการเชื่อมต่อไปสู่​​ชุมชนในวงกว้างระดับโลก

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยกล่าวว่า การเชื่อมโยงอาเซียนและประเทศอินเดียจะมุ่งเน้นไปในด้านการพัฒนาร่วมกัน โดยจะมีการสำรวจความเป็นไปได้ในการขยายทางหลวงไปทางทิศตะวันออก จากประเทศไทยไปสู่ประเทศลาวและกัมพูชา ซึ่งจะสามารถเชื่อมต่อเพิ่มไปยังประเทศอินเดียได้         
            นอกจากนี้จะมีการประชุมครั้งใหญ่ในด้านตลาดรถยนต์ระหว่างอาเซียนและประเทศอินเดีย เพื่อฉลองครบรอบ 20ปี ความสัมพันธ์อาเซีย-อินเดีย โดยจะไปที่เรื่องการเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับอินเดียให้มากขึ้นก็ รวมไปถึงการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค โดยเส้นทางเหล่านี้จะกลายเป็นเส้นทางการค้าที่เชื่อมต่ออาเซียนไปยังประเทศอินเดีย

            ประเทศไทยมีโครงการการสร้างถนนและทางรถไฟไปยังชายแดนไทย-พม่า ซึ่งจะเชื่อมโยงถึงท่าเรือน้ำลึกทวาย ซึ่งจะทำการเชื่อมโยงกับท่าเรือเชนไนในประเทศอินเดีย เมื่อท่าเรือน้ำลึกทวายเสร็จสมบูรณ์จะเปลี่ยนเป็นศูนย์กลางการค้าที่เชื่อมโยงอาเซียนกับอินเดีย, ตะวันออกกลาง, ยุโรปและแอฟริกา

 

ข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: travelerparadise.blogspot.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC