Economy and Investment

ไทยและมาเลเซียสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งเพื่อผลักดันสู่อาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ไทยและมาเลเซียสร้างความร

            ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียได้ให้คำมั่นที่จะเพิ่มการเชื่อมต่อในภูมิภาคและให้ความร่วมมือ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยกับภาคเหนือและภาคตะวันออกของประเทศมาเลเซีย

            โดยประเทศไทยและประเทศมาเลเซียจะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกในเขตสุไหงโกลกและตากใบ ในจังหวัดนราธิวาส เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย โดยทั้งสองประเทศจะส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทำงานร่วมกันเป็นพันธมิตร

            ทั้งสองประเทศได้ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงกัน ซึ่งจะสร้างโอกาสสำหรับผู้คนตามแนวชายแดน นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศในอุตสาหกรรมพลังงาน, อุตสาหกรรมรถยนต์, อุตสาหกรรมยางธรรมชาติ, อุตสาหกรรมน้ำตาล, อุตสาหกรรมข้าวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

            ประเทศมาเลเซียเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ในขณะที่ประเทศไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 5 ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งการค้าระหว่างทั้งสองประเทศมีมูลค่า 24,700 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี โดยชาวมาเลเซียเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่สุดที่มาเยือนประเทศไทย

            โดยความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศจะช่วยเป็นแรงผลักดันการค้าและการเป็นมิตรที่ดี อันจะเป็นตัวอย่างให้ประเทศอื่นๆในกลุ่มสมาชิกอาเซียนในอนาคต เพื่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่สมบูรณ์ในปี 2015ข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: mcot.net

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC