Product and Service

ประเทศไทยใช้ศาสนาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์อาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ
            ในการเดินทางไปสู่​​การประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 ประเทศไทยมีความคิดเห็นที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจภายในอาเซียน ผ่านการใช้ศาสนาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์

            แผนการเพิ่มความร่วมมือทางศาสนาผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ทางศาสนาและการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนาจะช่วยเสริมสร้างการเป็นชุมชนทางศาสนา โดยรัฐบาลจะใช้งบประมาณ 24 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการต่างๆภายใต้แผนการเหล่านี้

            โครงการแรก คือกรมการศาสนาและกลุ่มศาสนาต่างๆจะดำเนินการสร้างโรงเรียนพุทธศาสนาทุกวันอาทิตย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามพื้นที่ชายแดน ซึ่งเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โรงเรียนที่มีศักยภาพที่ดีที่จะได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์คุณธรรมและจริยธรรมอาเซียน ซึ่งจะมีการให้ความรู้โดยพระสงฆ์จากประเทศต่างๆในอาเซียน

            โครงการที่สอง ประชาชนที่อยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียนจะได้รับการกระตุ้นให้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ในโอกาสวันหยุดที่สำคัญประจำปีต่างๆของชาวพุทธ เช่น วันวิสาขบูชาโลก, พิธีทอดกฐิน เป็นต้น โดยในงานทอดกฐินนั้น ผ้ากฐินจะเป็นของพระราชทานและจะจัดขึ้นใน 5 ประเทศคือ กัมพูชา, ลาว, มาเลเซีย, พม่าและสิงคโปร์ โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพของอาเซียน นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งค่ายเยาวชนอาเซียน สำหรับเชื่อมความสัมพันธ์ทางศาสนา

            กลยุทธ์การใช้ศาสนาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์จะนำไปสู่การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง สำหรับการทำความเข้าใจเพื่อนบ้านในประเทศอาเซียนมากยิ่งซึ่ง เนื่องจากความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรม
 


ข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: bestourism.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC