Economy and Investment

ไทยและพม่าร่วมดำเนินการโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ไทยและพม่าร่วมดำเนินการโ


            ประเทศไทยได้ย้ำถึงความตั้งใจที่จะสนับสนุนพม่าในการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมในอาเซียนและยังเป็นการเชื่อมโยงในภูมิภาคของทั้งสองประเทศ ซึ่งโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในเดือนเมษายน ปี 2013

            โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นได้รวมไปถึงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวายและนิคมอุตสาหกรรมกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วจะทำหน้าที่เป็นประตูทางเศรษฐกิจของไทยและพม่า ไปสู่ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ รวมทั้งประเทศจีน นอกจากนี้ยังจะเป็นเส้นทางออกไปยังประเทศอินเดีย, เขตตะวันออกกลาง, ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา นอกจากนี้จะสามารถลดเวลาในการขนส่งระหว่างอ่าวไทยกับทะเลอันดามัน

            รัฐบาลไทยและรัฐบาลพม่าได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU ในการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก ทวายและการสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกับกรุงเทพฯ โดยความร่วมมือนี้จะอยู่ภายใต้การทำงานของคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ (JCC) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของพม่า

            โดย JCC จะทำหน้าที่สรุปรายละเอียดของแหล่งเงินทุนและการออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมการลงทุน ภายในเว็บไซต์ของโครงการ ซึ่งรายละเอียดจะถูกนำไปพิจารณาในการลงนามกรอบข้อตกลงและความร่วมมือ

            ประเทศไทยได้เสนอที่จะให้ความช่วยเหลือพม่า ในการอพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการจัดสรรที่ดินที่จำเป็นสำหรับโครงการ โดยประชาชนเหล่านี้จะได้รับการฝึกอบรมทักษะแรงงานและความรู้ เกี่ยวกับการทำการเกษตรแบบบูรณาการ เพื่อการทำมาหากินของพวกเขาในอนาคต นอกจากนี้ประเทศไทยยังจะช่วยในการปรับปรุงโรงพยาบาลทวายและให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาและเทคนิคกับประเทศพม่าข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: oknation.net

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC