Economy and Investment

ไทยและมาเลเซียหารือเรื่องความร่วมมือพื้นที่ชายแดน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ไทยและมาเลเซียหารือเรื่อ


            คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีถูกจัดตั้งขึ้นในปี 1987 เพื่อเป็นกลไกทวิภาคีที่สำคัญ ในการส่งเสริมด้านความร่วมมือที่ครอบคลุมพื้นที่ชายแดน ระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย โดยประเทศไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งตั้งแต่นั้นมาก็ได้กลายเป็นแบบจำลองสำหรับการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ ปัจจุบันคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมความร่วมมือในพื้นที่ชายแดน โดยเพราะในด้านการค้าและการลงทุนเกี่ยวกับพลังงานและการท่องเที่ยว  

            นอกจากนี้รวมไปถึงการดูแลแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย, อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล, การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

            สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกันก่อตั้งขึ้นในปี 2004 เพื่อพัฒนาทรัพยากรทางเศรษฐกิจและ มนุษย์ ในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย คือ สงขลา, สตูล, ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาสและสี่รัฐ ทางภาคเหนือของมาเลเซีย คือ ปะลิส, เกดะห์, กลันตันและเประ โดยนโยบายของการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะนำไปสู่​การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดน

            จากการคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีสรุปได้ว่า ทั้งทางรัฐบาลไทยและมาเลเซียจะเน้นการพัฒนาในด้านความร่วมมือระหว่างทั้งสองชาติ, การส่งเสริมการค้าและการลงทุนและสนับสนุนความร่วมมือในด้านการผลิตยาง

             นอกจากนี้ยังให้ความสนใจในด้านการเชื่อมต่อผู้คนในบริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย โดยทั้งสองฝ่ายจะพิจารณาการเร่งการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลก ซึ่งเชื่อมโยงจังหวัดนราธิวาสกับรัฐกลันตัน นอกจากนี้ยังมีการหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระหว่างพื้นที่ชายแดนอำเภอสะเดาในจังหวัดสงขลาและเมืองบูกิตกายูฮีตัมในประเทศมาเลเซีย

            การร่วมมือพัฒนาชายแดนของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย จะช่วยสนับสนุนด้านกลยุทธ์ในการพัฒนาของทั้งสองฝ่าย เพื่อเพิ่มศักยภาพก่อนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตและช่วยเตรียมความพร้อมรากฐานสำหรับประชาชนในประเทศต้อนรับการเป็นอาเซียนข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: mcot.net

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC