Product and Service

กระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อมรับ AEC

by ดวงกมล บูรณสมภพ

กระทรวงสาธารณสุขเตรียมคว


            กระทรวงสาธารณสุขมีแผนจะพัฒนาศูนย์การแพทย์ใน5ภูมิภาคของประเทศไทย ในฐานะศูนย์การแพทย์ของอาเซียนโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลก

            ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า แผนการพัฒนาศูนย์การแพทย์ระดับภูมิภาคจะได้รับการจัดตั้งขึ้นในจังหวัดเชียงราย ในภาคเหนือ, จังหวัดอุบลราชธานีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, จังหวัดจันทบุรีในภาคตะวันออก, จังหวัดสงขลาในภาคใต้และจังหวัดกาญจนบุรีในภาคตะวันตก

            ในขณะเดียวกัน 50โรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนจะได้รับการพัฒนาเป็นโรงพยาบาลชายแดน เพื่อรองรับกับตัวเลขการเพิ่มขึ้นในการใช้บริการของผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อใช้บริการทางการแพทย์

            ในการเตรียมความพร้อม สำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีการเตรียมการจัดเขตพื้นที่บริการทางการแพทย์ทั่วประเทศ นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการขององค์การเภสัชกรรมยังกล่าวว่า การส่งออกยาไทยได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดอาเซียน ยิ่งประเทศกัมพูชา, พม่า, ลาวและเวียดนาม โดยยาจากประเทศไทยเป็นที่นิยมมากที่สุด โดยเฉพาะยาต้านไวรัสเอดส์และยาป้องกันโรคเบาหวานและยาความดันโลหิตสูง ซึ่งตลาดการค้ายาของประเทศไทยมีมูลค่าถึง 80 ล้านบาท จากการส่งออกยาไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน

            หนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ยาไทยได้รับการนิยมในตลาดอาเซียน เป็นเพราะผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของการผลิตภัณฑ์ยาไทย โดยองค์การเภสัชกรรมได้ร่วมพูดคุยกับประเทศอินโดนีเซีย ในการลงทะเบียนของยาไทยในประเทศอินโดนีเซียและหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการลงทุนร่วมกันในการผลิตยา สำหรับการขายในประเทศอินโดนีเซีย

            รัฐบาลไทยได้กำหนดนโยบายที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ โดยการส่งเสริมการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพ ในด้านแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย นอกจากนี้ยังมีการเตรียมพยาบาลในแผนกผดุงครรภ์ที่กำลังขาดแขลนในตลาดแรงงานอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีแผนจะเพิ่มจำนวนของพยาบาลจาก 8,000 คน ให้เพิ่มขึ้นเป็น 10,000 คน ภายในสี่ปี (ระหว่าง 2013 ถึง 2016)ข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: oknation.net

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC