Product and Service

การศึกษาของไทยเตรียมเปลี่ยนแปลงต้อนรับ AEC

by ดวงกมล บูรณสมภพ

การศึกษาของไทยเตรียมเปลี


            การศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยมีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เพื่อเป็นประเทศที่พร้อมนำหน้าไปสู่​​การประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2015 เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้ให้เห็นว่า การจัดการศึกษาที่ประสบความสำเร็จในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ควรจะกระจาย เพื่อให้ได้รับการศึกษากันอย่างทั่วถึง

            การประชุมครั้งล่าสุดของคณะกรรมาธิการสภาการศึกษาเสนอว่า การจัดการศึกษาในประเทศไทยควรเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่สร้างทักษะให้แก่นักเรียน โดยจะลดเวลาในห้องเรียนและเพิ่มทักษะการคิด วิเคราะห์ ให้แก่นักเรียน ผ่านทางการเรียนรู้นอกห้องเรียนนอกจากนี้ยังมีการปรับระยะเวลาการเปิดเรียนในประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศอื่นๆในอาเซียน

            สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ขอให้สถาบันการศึกษาภายใต้การดูแล เปลี่ยนแปลงตารางเวลาการศึกษาของภาคการศึกษา 2014 ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม เช่นเดียวกับประเทศในอาเซียนอื่นๆ

            ภารกิจที่สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการพัฒนาให้การศึกษามีคุณภาพสูงขึ้น เพิ่มทักษะชีวิตตามวัยให้นักเรียน เพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีความรู้ความสามารถมากพอที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกประเทศได้



ข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: tellmemoreclub.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC