Transportation

ประเทศไทยและประเทศลาวกับการพัฒนาการเชื่อมต่อการขนส่ง

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ประเทศไทยและประเทศลาวกับ


            ประเทศไทยและประเทศลาวได้ทำข้อตกลงที่จะร่วมกันพัฒนาการเชื่อมต่อการขนส่งที่จะเชื่อมโยง ประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ ในโครงการการเชื่อมต่อการขนส่ง ได้มีการหารือเรื่องการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมโยงจังหวัดหนองคาย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยกับท่านาแล้งในประเทศลาว โดยรถไฟจะเป็น ความเชื่อมโยงที่อยู่ในเส้นทางเดียวกับรถไฟความเร็วสูงของจีนที่มุ่งไปตามเส้นทางเดินเศรษฐกิจในทิศตะวันตกเฉียงใต้

            ประเทศลาวยอมรับในการตัดสินใจของประเทศไทยที่จะปรับปรุงด่านพื้นที่ชายแดนจากด่านชั่วคราวให้เป็นด่านถาวรที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ด่านช่องภูดู่ในอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์และด่านสบรวกในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

            ทั้งนี้ประเทศไทยและประเทศลาวได้ตกลงที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคและร่วมกันผลักดันโครงการวีซ่าเดียวในเขตอนุภูมิภาค ACMEC (ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิระวะดี-เจ้าพระยา-แม่โขง) ซึ่งจะเป็นโครงการที่จะช่วยเพิ่มจำนวนการท่องเที่ยวในภูมิภาค โดยประเทศลาวได้แสดงความตั้งใจที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้วีซ่าเดียวอย่างเต็มรูปแบบ

            ประเทศไทยและประเทศลาวยังแสดงความพร้อมที่จะแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายจากประเทศลาวและประเทศไทย โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การดำเนินงานของศูนย์บริการแบบครบวงจร เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสัญชาติของแรงงานทั้งสองฝ่าย เพื่อยืนยันการอพยพของแรงงานตามกฎหมายบนพื้นฐานในบันทึกความเข้าใจของระเทศไทยและประเทศลาวว่าด้วยการจ้างงานและความร่วมมือข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: mekongtourism.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC