Economy and Investment

ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาลงนามในบันทึกความเข้าใจการทำการเกษตร

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ประเทศไทยและประเทศกัมพูช


            ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการเกษตรแบบมีสัญญา ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิระวะดี-เจ้าพระยา-แม่โขง หรือ ACMEC

            รายงานจากกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า ข้อตกลงนี้เป็นโครงการที่สำคัญภายใต้กรอบ ACMECS โดยจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยลงทุนในภาคการเกษตรในประเทศเพื่อนบ้านของไทย ซึ่งในข้อตกลงจะครอบคลุมไปถึงการช่วยสร้างอัตราการจ้างงานและพัฒนารายได้ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการลดช่องว่างการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง นอกจากนี้ยังจะช่วยเตรียมความพร้อมของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านให้เร็วที่สุด เพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

            ข้อตกลงภายใต้ ACMECS เป็นการตกลงแบบทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยการเจรจาทวิภาคีจะมีการประสานงาน จากกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยหน่วยงานทั้งหมดจะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในกิจกรรมการทำการเกษตรและนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรภายใต้โครงการ ซึ่งประเทศไทยจะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและเทคโนโลยีกับประเทศเพื่อนบ้านข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: aseanfoodsecurity.asean.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC