Tourism

พัฒนาขอนแก่นเป็นศูนย์กลาง AEC ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

by ดวงกมล บูรณสมภพ

พัฒนาขอนแก่นเป็นศูนย์กลา


                กระทรวงพาณิชย์จับมือกับองค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ  ในการเปิดตัว โครงการนำร่องในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเมืองศูนย์กลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

            ประเด็นสำคัญคือการหารือเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพที่ดีสำหรับการพัฒนาเป็นศูนย์กลาง AEC ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เนื่องจากเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่และตั้งอยู่ในภาคกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็นที่ตั้งของสถานกงสุลจีน, เวียดนาม, ลาวและเปรู

            จังหวัดขอนแก่นสามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งขนส่งโลจิสติกส์ที่มีเครือข่ายการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ โดยสนามบินนานาชาติขอนแก่นสามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งานได้ 32 เที่ยวบินต่อวัน นอกจากนี้จังหวัดขอนแก่นยังเป็นสถานีสำคัญในโครงการรถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะเชื่อมโยงกับประเทศจีนและประเทศลาว

            จังหวัดขอนแก่นยังสามารถทำหน้าที่เป็นสถานที่ประชุมและการท่องเที่ยว เนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยในการจัดประชุมและสัมมนา ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ นอกจากนี้จังหวัดขอนแก่นได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์กลางสำหรับ "อุตสาหกรรมสีเขียว" เนื่องจากมีการทำอุตสาหกรรมการผลิตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

            จังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 445 กิโลเมตร มีประชากรเกือบ 1,770,000 คน เศรษฐกิจท้องถิ่นใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศและใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดขอนแก่นได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ที่จะกลายเป็นเมืองศูนย์กลางของอาเซียนในด้านการลงทุน

            จังหวัดขอนแก่นมีการขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร แคมเปญการประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางAEC จะเปิดตัวผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นและเพื่อที่จะทำให้จังหวัดขอนแก่นเป็นที่รู้จักในหมู่ประเทศคู่ค้าของอาเซียนข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: isangate.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC