Tourism

พัฒนากรุงเทพฯให้เป็นมหานครอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

พัฒนากรุงเทพฯให้เป็นเป็น


            กรุงเทพมหานครจะถูกแผนปฏิบัติการในการพัฒนา เพื่อทำให้กรุงเทพฯกลายเป็นมหานครอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน โดยการพัฒนาจะเน้นไปที่พื้นที่ต่างๆในด้านการค้าการลงทุน, วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งแผนปฏิบัติการประกอบด้วย 7 พื้นที่เพื่อการพัฒนา

            พื้นที่แรก คือพื้นที่แห่งการค้า โดยจะมีการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยการจัดตั้งศูนย์ SMEs แห่งอาเซียนและศูนย์การค้าสินค้า OTOP โดยจะเปิดบริการในกรุงเทพฯ

            พื้นที่ที่สอง คือพื้นที่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม โดยจะให้บริการผลิตภัณฑ์สินค้าฮาลาลและการให้บริการพิเศษสำหรับชาวมุสลิม โดยจะมีการฝึกอบรมภาษามลายูและภาษาอาหรับ เพื่อการให้บริการ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนามัสยิดและร้านอาหารฮาลาลในบริเวณกรุงเทพฯ

            พื้นที่ที่สาม คือพื้นที่ศูนย์กลางของการบริการทางการแพทย์และการท่องเที่ยวทางการแพทย์ โดยกรุงเทพฯจะได้รับการพัฒนาให้เป็นพื้นที่สำหรับการบริการทางแพทย์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพและพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล เพื่อรองรับจำนวนของผู้ใช้บริการที่มากขึ้น

            พื้นที่ที่สี่ คือพื้นทีแห่งการท่องเที่ยว โดยจะมีการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีหลากหลายและพัฒนาการบริการ รวมไปถึงการเพิ่มท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้มีมากขึ้นและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ต่างๆ

            พื้นที่ที่ห้า คือพื้นที่แห่งการบริหารงานราชการ โดยกรุงเทพฯจะปรับปรุงการให้บริการหน่วยงานบริการสาธารณะ ให้มีการเปิดให้บริการจนถึงเวลา 22:00 นาฬิกา

            พื้นที่ที่หก คือพื้นที่แห่งการคมนาคม โดยกรุงเทพฯจะมีการอำนวยความสะดวกในการเดินทางภายในเมือง โดยจะมีการเพิ่มการขนส่ง เช่น เพิ่มเส้นทางรถไฟฟ้าและสร้างจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้ากับขนส่งมวลชนอื่นๆ

            พื้นที่ที่เจ็ด คือพื้นที่แห่งการสื่อสาร กรุงเทพฯจะพัฒนาให้เป็นเมืองที่ใช้ภาษาอังกฤษทั่วเมือง ทั้งในแผนที่, สัญญาณ, ทิศทางและจุดข้อมูล รวมถึงเมนูอาหารในร้านค้าขนาดเล็ก สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจะได้รับการฝึกทักษะในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนและภาษามาเลย์  

            กรุงเทพมหานครยังมีแผนในการปรับปรุงเมือง โดยให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมมากขึ้น นอกจากนี้ยังเตรียมที่จะเปิดโรงเรียนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทางธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการค้าขนาดเล็ก โดยโครงการเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะสามารถปรับตัวได้ดี เมื่อประชาคมอาเซียนมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: bangkok.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC