Economy and Investment

ไทยสร้างชุมชนการลงทุนเพื่อ AEC

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ไทยสร้างชุมชนการลงทุนเพื


            ประเทศไทยต้องการที่จะทำหน้าที่เป็นประตูสู่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆและจะมีการสร้างชุมชนการลงทุนในประเทศไทย โดยจะเป็นการลงทุนสำหรับประชาชนในอาเซียน โดยมีการรวมกับ ประเทศจีน,ญี่ปุ่นและเกาหลี เพื่อเพิ่มโอกาสสำหรับการลงทุนขนาดใหญ่

              นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคย่อย เช่นยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขงหรือ ACMECS, ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือ GMS และ ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ หรือ BIMSTEC

            อาเซียนจะช่วยสร้างความคิดริเริ่มในการลงทุน นอกจากนี้ยังสามารถสร้างข้อตกลงในด้านการค้าเสรีและการลงทุนหรือลงนามกับประเทศคู่เจรจา ซึ่งจะทำให้อาเซียนมีรากฐานที่แข็งแกร่งขึ้น

            คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ปรับเงื่อนไขการส่งเสริมการขาย รวมถึงขยาย ระยะเวลาการนำเข้าแบบปลอดภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่างและกำจัดภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับบริษัทในภาค BOI

            ประเทศไทยยังจะปรับปรุงระบบการส่งเสริมการลงทุนผ่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยจะสร้างสิ่งจูงใจสำหรับการลงทุนในภาคต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมอาหารพื้นเมืองและความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมเกษตรและสร้างประเทศให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

            นอกจากนี้ประเทศไทยจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนในภาคเหนือ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลางและภาคใต้ ซึ่งจะสนับสนุนในด้านการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่และเป็นทิศทางใหม่สำหรับการลงทุนในประเทศไทยข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: thephoenixcapitalgroup.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC