Economy and Investment

ประเทศไทยร่วมสร้างอาเซียนให้เป็นองค์กรที่แข็งแกร่ง

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ประเทศไทยร่วมสร้างอาเซีย


            ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นองค์กรที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้น

            รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซียน โดยได้กำหนดนโยบายที่จะเพิ่มบทบาทของประเทศในกลุ่มอาเซียน ในด้านการตระหนักถึงเป้าหมายของการสร้างประชาคมอาเซียน

            ประเทศไทยมีบทบาทการทำงานในอาเซียน ตั้งแต่กลุ่มในภูมิภาคนี้ได้ก่อตั้งขึ้นใน โดยเป็นสมาชิกสำคัญในการผลักดันการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน ( AFTA) ในปี 1992และการบังคับใช้สนธิสัญญาเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 1997นอกจากนี้ประเทศไทยได้มีบทบาทในการเสริมสร้างและการจัดการภัยพิบัติของอาเซียน ในช่วงที่เกิดพายุไซโคลนนาร์กีสในประเทศพม่า

            ประเทศไทยมีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าของอาเซียน ในการสร้างประชาคมอาเซียนร่วมกันโดยประชาคมอาเซียนประกอบด้วยสามเสาหลัก คือ การรักษาความปลอดภัยอาเซียน,ชุมชนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและชุมชนสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

            เป้าหมายของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือการสร้างพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่มีความมั่นคง และมีการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้าบริการและการลงทุน

            เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกผูกมัดร่วมกันในด้านความร่วมมือของการเป็นชุมชนในสังคม โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นเอกลักษณ์ในภูมิภาคของตนเอง ซึ่งชุมชนอาเซียนจะมีบทบาทในด้านการพัฒนา สังคม ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการดำรงชีพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและชาวชนบท

            หลังจากที่มีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ไทยจะเป็นประเทศที่จะร่วมสร้างอาเซียนอย่างแข็งขัน โดยจะส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้าใจและความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรอาเซียน นอกจากนี้ยังจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับคู่ค้าอาเซียนอื่นๆและทำให้อาเซียนเป็นองค์กรที่แข็งแกร่งข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: rappler.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC