Transportation

ประเทศไทยพร้อมที่จะเพิ่มการเชื่อมต่อกับภูมิภาคอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ประเทศไทยพร้อมที่จะเพิ่ม


            ประเทศไทยได้มองเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านการเชื่อมต่อระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีความพยายามในการเสริมสร้างความเป็นอาเซียนในแง่ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

            ในด้านความพร้อมของประเทศไทยนั้น ประเทศไทยจะมีสร้างความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน ในด้านเส้นทางการขนส่งและสร้างความร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ เช่น ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ หรือ BIMSTEC

            นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีบทบาทในด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมต่อในภูมิภาค ด้วยการพัฒนาเส้นทางที่มีอยู่ เช่น ทางหลวงเชื่อมต่อเอเชียตะวันออกกับตะวันตกและทางหลวงเชื่อมต่อเอเชียใต้กับเอเชียเหนือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับระบบโลจิสติกส์ในอนาคต

            อาเซียนได้รับบทบาทสำคัญในการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจ รวมไปถึงความผูกพันในหมู่ประชากรในภูมิภาค ซึ่งอาเซียนเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในโลก ส่วนอาเซียนในฐานะองค์กรทางเศรษฐกิจก็จัดเป็นหนึ่งในสิบอันดับของตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในแง่ของประชากรกลุ่มการค้าที่ใหญ่ที่สุดข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: businesseventthailand.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC