Product and Service

ประเทศไทยกับการรักษาความปลอดภัยในอาหารเพื่ออาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ประเทศไทยกับการรักษาความ


            ประเทศไทยและประเทศคู่ค้าของอาเซียนได้เข้าร่วมการอภิปราย ในประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารกับกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ซึ่งประกอบด้วย จีน,ญี่ปุ่นและเกาหลี นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO

            ในที่ประชุมชี้ให้เห็นว่าวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันได้กลายเป็นความท้าทายในภาคการเกษตรและ ความมั่นคงด้านอาหาร โดยประเทศในกลุ่มภูมิภาคจะต้องร่วมมือกันปฏิรูปเพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานของผลิตผลจากภาคการเกษตรและด้านอาหาร ให้สามารถส่งออกไปยังตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            สำหรับประเทศไทยนั้น มีแผนการที่จะเพิ่มมาตรฐานการผลิตหรือมาตรฐาน GMP ซึ่งจะเป็นการประกันคุณภาพที่จะยืนยันว่า สินค้าที่ผลิตมีการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพที่เหมาะสม

            มาตรฐาน GMP ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย มาตรฐาน 7 ประเภท คือ สถานที่และอาคาร, อุปกรณ์และเครื่องจักร, การผลิตและการควบคุม, การประมวลผล, สุขาภิบาล, การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด, บุคลากรและการดำเนินงานสุขาภิบาล โดยหมวดหมู่เหล่านี้ยังครอบคลุมถึงการดำเนินงานในการผลิตบรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา ภายใต้เงื่อนไขด้านสุขอนามัยเพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเพื่อให้แน่ใจว่าผู้บริโภคจะได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย

            ในด้านความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศนั้น ประเทศไทยพร้อมที่จะแบ่งปันความรับผิดชอบ โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพอาหารและเพิ่มการส่งออกให้กับตลาดโลกและประเทศในกลุ่มอาเซียนข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: rappler.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC