Tourism

กรุงเทพฯและ 4 เมืองหลวงเตรียมพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

กรุงเทพฯและ 4 เมืองหลวงเ


            กรุงเทพมหานครจับมือกับ 4 เมืองหลวงของอาเซียน คือ จาการ์ตา, มะนิลา, และเวียงจันทน์  ในการแก้ไขปัญหาในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการเปิดตัวเป็นเมืองสีเขียว

            ผู้แทนจาก 4 เมืองหลวงได้สร้างกรอบในการทำงานร่วมกันภายใต้โครงการ “Cool ASEAN, Green Capitals" โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับตำแหน่งเป็นผู้นำในการสร้างเมืองให้เป็นเมืองสีเขียว เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งโครงการนี้จะให้แผนสำหรับการปฏิบัติโครงการที่ครอบคลุมไปถึงการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการ ซึ่งจะเอื้อต่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

            นอกจากนี้ยังมีการสำรวจว่าประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของประชากรอาเซียน อาศัยอยู่ในเมืองและมีการคาดว่าพื้นที่เมืองจะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75 ในปี 2050

            โครงการเมืองสีเขียวนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของประชาชน ผ่านทางโครงการอาคารสีเขียวและโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมไปถึงโครงการลดน้ำเสียและการจัดการน้ำประปาที่สะอาด,การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้เชื้อเพลิงสะอาดกับพลังงานทดแทน โดยโครงการทั้งหมดนั้นจะทำให้เกิดนการลดลงของการปล่อยคาร์บอนในระบบของเมือง

            เป้าหมายหลักของอาเซียน คือการเป็นสถาบันที่เป็นศูนย์กลางในการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันและสร้างร่วมมือระดับภูมิภาคให้กับประเทศต่างๆ นอกจากนี้อาเซียนยังมีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในเชิงรุกในทุกระดับของสังคม เพื่อความอยู่รอดในการดำรงชีวิตและการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: ecotraveller.tv

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC