Product and Service

ไทยเตรียมการพัฒนาการเกษตรและสินค้า OTOP ต้อนรับ AEC

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ไทยเตรียมการพัฒนาการเกษต            ผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดของไทยได้รับการกระตุ้นให้พัฒนาการเกษตรท้องถิ่นของตนเองและพัฒนาสินค้า "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” หรือ OTOP เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมอาเซียน

            โดยต้องทำการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีโดดเด่นและต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการเสริมสร้างศักยภาพของสินค้า OTOP จะทำให้สินค้ามีความสามารถมากพอในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดในภูมิภาคอาเซียน

            ตลาดอาเซียนถือเป็นแนวโน้มที่ดี ในการดึงดูดการลงทุนและส่วนแบ่งที่สำคัญของธุรกิจ และประชาคมอาเซียนมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย การบูรณาการภาคการค้าสินค้าท้องถิ่น ให้เป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงสุด

            โดยการดำเนินการ ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องสร้างความรู้สึกสำนึกรักในเอกลักษณ์ของสินค้าท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่ สร้างเอกภาพในความหลากหลายและเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในตลาดสินค้าเกษตรและสินค้า OTOP ของไทย

            ทั้งนี้ภาครัฐและเอกชนของไทยได้เปิดตัวโครงการใหม่ "OTOP PLUS" เพื่อปรับมาตรฐานของสินค้าและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดในภูมิภาคอาเซียน
 


ข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: blog.allstate.com
 

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC