Economy and Investment

ไทย-จีนรวมมือด้านค้าสินค้าเกษตร: สร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอาเซียนและจีน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ไทย-จีนรวมมือด้านค้าสินค


            กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU ในการส่งเสริมการขาย และการควบคุมสินค้าเกษตรกับประเทศจีน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า บันทึกความเข้าใจจะทำให้ประเทศโอกาสมากขึ้นในตลาดผลิตภัณฑ์การเกษตร

            สำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นว่าไทยจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ประกอบการและผู้ผลิตมีความรู้ในข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตร ระหว่างไทยและจีน

            นอกจากนี้ยังจะเพิ่มโอกาสที่ดีสำหรับผู้บริโภคชาวจีน ที่จะสามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเฉลิมฉลองต่างๆ

            ไทยและจีนได้กลายเป็นพันธมิตรร่วมกัน เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตรของทั้งสองประเทศ โดยประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศจีนอยู่ที่ 439,600 ล้านบาท โดย 69,400ล้านบาท เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น ยางธรรมชาติ, มันสำปะหลัง, ข้าว, ผักผลไม้และสินค้าประมง ในช่วงเวลาเดียวกันประเทศไทยนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนเป็นมูลค่า 471,800 ล้านบาท โดยเป็นสินค้าจำพวกเครื่องจักร

            การส่งเสริมการค้าระหว่างไทยและจีน ยังเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนและจีน โดยปีที่ผ่านมาการค้าระหว่างอาเซียนและจีนมีมูลค่าถึง 192,500 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ โดยประเทศจีนเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของอาเซียนหรือคิดเป็นร้อยละ 11.3 ของการค้าทั้งหมดในกลุ่มประเทศอาเซียนข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: organiconthegreen.wordpress.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC