Transportation

ไทยเตรียมพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ไทยเตรียมพัฒนาเพื่อเป็นศ


            ประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)  อาเซียนเป็นตลาดที่มีจำนวนประชากรเกือบ 600ล้านคน ประกอบด้วย 10ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, พม่า,ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทยและเวียดนาม

            รัฐบาลไทยได้นำนโยบาย "สามวงแหวนเศรษฐกิจและห้าเขตการค้า" มาใช้ในแผนการพัฒนาประโยชน์สูงสุดจากตำแหน่งยุทธศาสตร์ของไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ดีของการพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์

            สามวงแหวนเศรษฐกิจประกอบด้วย ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, อาเซียน +3 (จีน เกาหลีและญี่ปุ่น) และอาเซียน +6 (จีน,เกาหลี,ญี่ปุ่น,อินเดีย,ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)

            ห้าเขตการค้าคือ จุดเชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วย ประตูทางเหนือเชื่อมโยงไปยังพม่า,ลาวและจีนตอนใต้, ประตูทางตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อมโยงไปยังลาว,เวียดนาม,ตอนใต้ของจีนและเอเชียตะวันออก, ประตูทางตะวันออกเชื่อมโยงไปยังกัมพูชา,ลาวและเวียดนาม, ประตูทางตะวันตกเชื่อมโยงไปยังประเทศบังคลาเทศ, อินเดียและพม่า สุดท้ายประตูทางใต้เชื่อมโยงไปยังมาเลเซีย, สิงคโปร์และอินโดนีเซีย

            สำหรับบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค รัฐบาลไทยสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศ ผ่านทางการสนับสนุนทางการเงินและการฝึกอบรมกำลังคนให้มีความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์สร้างเครือข่ายร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของตลาด ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้จะขยายการเชื่อมต่อไปยังผู้ให้บริการอื่นๆในอาเซียน

            หนึ่งในโครงการการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนในขณะนี้คือ การพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวาย ที่ ประเทศพม่า ซึ่งจะสร้างช่องทางการค้าใหม่ที่อยู่ใกล้ประเทศไทย โดยสามารถขนส่งผ่านทางจังหวัด กาญจนบุรี ซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเข้าถึงเส้นทางการค้าใหม่และยังสร้างเส้นทางการส่งออกใหม่แก่ประเทศไทยอีกด้วยข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: nationejobs.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC