Product and Service

ปรับมาตรฐานอาหารไทยและผลิตภัณฑ์ต้อนรับ AEC

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ปรับมาตรฐานอาหารไทยและผล


            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า การพัฒนาและปรับมาตรฐานจะเน้นที่สินค้า OTOP และอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานในท้องตลาด

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอธิบายเพิ่มว่า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ควรได้รับการเพิ่มมาตรฐานการผลิตหรือมาตรฐาน GMP ซึ่งจะเป็นการประกันคุณภาพที่จะยืนยันว่า สินค้าที่ผลิตมีการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพที่เหมาะสม

            มาตรฐาน GMP ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย มาตรฐาน 7 ประเภท คือ สถานที่และอาคาร, อุปกรณ์และเครื่องจักร, การผลิตและการควบคุม, การประมวลผล, สุขาภิบาล, การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด, บุคลากรและการดำเนินงานสุขาภิบาล โดยหมวดหมู่เหล่านี้ยังครอบคลุมถึงการดำเนินงานในการผลิตบรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา ภายใต้เงื่อนไขด้านสุขอนามัยเพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเพื่อให้แน่ใจว่าผู้บริโภคจะได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย

            สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและกรมการแพทย์ได้รับมอบหมายให้ฝึกอบรมผู้ประกอบการในทุกจังหวัด เพื่อสร้างความมั่นใจกับทั้งคนไทยและชาวอาเซียนว่าจะได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GMP จะได้รับวางขายในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อภายในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนอื่นๆ โดยการรับรองมาตรฐาน GMP จะช่วยเพิ่มรายได้ให้ประเทศไทยอย่างน้อย 100 พันล้านบาทต่อปี

            ในปัจจุบันมีผู้ผลิตสินค้า OTOP ประมาณ 20,000 คนทั่วประเทศ หรือ 200-300 คนในแต่ละจังหวัด ทำให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสามารถออกใบรับรองให้กับผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐาน GMP โดยใบรับรองเหล่านี้จะได้รับหลังจากที่เข้าร่วมการฝึกอบรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน GMP ซึ่งสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP แล้ว จะสามารถส่งออกไปขายยังประเทศอื่นในกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านผลิตภัณฑ์อาหารทั้งสำเร็จรูปและแปรรูป เพราะมาตรฐาน GMP จะเป็นเครื่องรับรองความปลอดภัยและคุณภาพของอาหารข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: 21food.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC