Economy and Investment

ไทยเพิ่มการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านต้อนรับ AEC

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ไทยเพิ่มการค้าชายแดนกับป


            รัฐบาลไทยมีความพยายามที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านในปีนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า กรมการค้าต่างประเทศได้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนจาก 900ล้านบาท เป็น หนึ่งล้านล้านบาท

            โดยสินค้าไทยได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพม่า นั้นจะนำไปสู่การขยายตัวของการค้าในภูมิภาคอาเซียนนอกจากนี้สำนักความร่วมมือการค้าและการลงทุน ภายใต้กรมการค้าต่างประเทศ ได้วางแผนการที่จะผลักดันให้การค้าบริเวณพรมแดนมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียนที่จะกลายเป็นชุมชนเดียวกันในปี 2015
            แผนการมุ่งเน้นไปที่การส่งออกไปยังตลาดการค้าชายแดน โดยจะถูกส่งไปยังมัณฑะเลย์ในประเทศพม่า,จำปาสัก, สะหวันนะเขตและเวียงจันทน์ในประเทศลาว

            นอกจากนี้ยังจะเพิ่มจำนวนของศูนย์การค้าไทยในประเทศ โดยจะเริ่มจากสามจังหวัด คือ ตาก, มุกดาหาร และศรีสะเกษ เนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่บริเวณเขตชายแดนของประเทศไทย โดยการจัดตั้งศูนย์การค้ามีวัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งออกของไทยและบรรลุเป้าหมายการค้าข้ามพรมแดน

            การค้าชายแดน ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีมูลค่าประมาณ 899 ล้านบาท ซึ่ง 587 ล้านบาท เป็นมูลค่าการส่งออก และ 312 ล้านบาท เป็นมูลค่าการนำเข้า ซึ่งการเจริญเติบโตของการค้าชายแดนขยายตัวมากขึ้นร้อยละ 15.6 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

            ประเทศไทยมีพรมแดนร่วมกับ มาเลเซีย , พม่า,ลาว และกัมพูชา มีสำนักงานศุลกากรจังหวัดทำหน้าที่กำกับดูแลการค้าข้ามพรมแดน นอกจากนี้ยังมีศุลกากรชั่วคราวตามด่านชายแดน เพื่ออำนวยความสะดวกการค้าชายแดน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระบบการค้าชายแดน ข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: irrawaddy.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC