Tourism

ประเทศไทยเตรียมรองรับข้อเสนอ "ASEAN Business Travel Card”

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ประเทศไทยเตรียมรองรับข้อ


            ประเทศไทยได้แสดงการสนับสนุนสำหรับการพัฒนาของบัตรธุรกิจท่องเที่ยวแห่งอาเซียน เพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวของนักธุรกิจและนักลงทุนในอาเซียน

            การเชื่อมต่ออาเซียนเป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญของการอภิปราย ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน เกี่ยวกับบัตรธุรกิจท่องเที่ยวแห่งอาเซียน หรือ ASEAN Business Travel Card 
โดยแนวคิดนี้ถูกเสนอโดยประเทศบรูไน ในฐานะประธานการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 22 ซึ่งมีความเห็นว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักลงทุนภายในภูมิภาคอาเซียน และเร่งการเชื่อมต่ออาเซียน โดยประเทศไทยได้เปิดตัว “อาเซียน เลน “ หรือพื้นที่พิเศษภายในสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อประชากรในชาติอาเซียน

            สำหรับการสนับสนุนด้านการเดินทาง โดยมีโครงการวีซ่าอาเซียน สำหรับประชากรของประเทศภายในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อเดินทางติดต่อกับกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นพิจารณาข้อเสนอ โดยวีซ่านี้จะอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายธุรกิจและการท่องเที่ยวอาเซียน นอกจากนี้ยังมีโครงการช่องทางตรวจคนเข้าเมืองพิเศษ เฉพาะประชากรอาเซียนเท่านั้น ซึ่งกำลังอยู่ในช่วยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

            ในส่วนของประเทศไทย ได้มีโครงการการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ซึ่งโครงการนี้จะเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่ออาเซียน โดยเป็นการเชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ยังมีโครงการเชื่อมต่อสามเหลี่ยมอินโดนีเซีย,มาเลเซียและไทย รวมไปถึงโครงการการพัฒนาท่าเรือนาเกลือ ในจังหวัดตรัง, การพัฒนาศูนย์โลจิสติกส์ในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และการก่อสร้างมอเตอร์เวย์จากจังหวัดหาดใหญ่ไปยังอำเภอสะเดา ในจังหวัดสงขลาข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: enterprise-europemalta.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC