Transportation

ไทยและเวียดนามเตรียมพัฒนาจุดเชื่อมต่อในภูมิภาค

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ไทยและเวียดนามเตรียมพัฒน

            ประเทศไทยและประเทศเวียดนามได้ทำข้อตกลงในด้านการพัฒนาการเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศเวียดนาม ในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ( 9เส้นทาง)

            ในปัจจุบันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการเตรียมการพัฒนาการเชื่อมต่อระหว่างประเทศและพัฒนาระบบที่จุดข้ามพรมแดนจังหวัดมุกดาหารของไทยและเขตสะหวันนะเขตของลาว

            ประเทศไทยยินดีที่จะลงนามในการจดบันทึกความเข้าใจเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาจุดผ่านแดนที่เชื่อมต่อกันของเวียดนามและลาว นอกจากนี้ประเทศไทยยังพิจารณาให้การสนับสนุนในการพัฒนา ทางด่วน ในเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนการเชื่อมต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทย โดยจะผลักดันให้ประเทศญี่ปุ่นและธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียให้การสนับสนุนด้านเงินทุน

            นอกจากนี้ยังมีการตดลงความร่วมมือในด้านการจัดตั้งศูนย์การศึกษาไทยและศูนย์การศึกษาในประเทศ เวียดนาม เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและภาษาระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งจะช่วย ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการติดต่อทางธุรกิจ

            ทั้งนี้ทั้งสองประเทศได้ทำการตกลงเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกัน โดยการตกลงครั้งนี้ถือว่าเป็นการร่วมมือกันเพื่อเสริมสร้างบทบาทที่สำคัญของอาเซียนใน เวทีโลก
                 ข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: singaporethaicc.or.th

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC