Tourism

เชียงใหม่เตรียมพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม MICE ในอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ
                จังหวัดเชียงใหม่ในภาคเหนือของประเทศไทย เตรียมพัฒนาจังหวัดเป็น "เมืองแห่งอุตสาหกรรม MICE “ในประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม MICE ในภูมิภาคอาเซียน

                ประเทศไทยเป็นตัวเลือกหลักของการจัดการประชุมและนิทรรศการต่าง หรือ MICE ในช่วง 30ปีที่ผ่านมา รัฐบาลและภาคเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการดึงดูดผู้ผู้ใช้บริการ MICE ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในในปัจจุบัน

                หลังจากที่เชียงใหม่ได้จัดการประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ร่วมถึงงานแสดงสินค้า ทำให้เชียงใหม่มีแผนการพัฒนาเพื่อให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง MICE ในอาเซียน ซึ่งแบ่งออกเป็นสามขั้นตอน ในขั้นตอนแรกจะเน้นที่การจัดธุรกิจ MICE ภายในประเทศและพัฒนาการทำงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรม MICE ในขั้นตอนที่สองจะเน้นที่การวางแผนการตลาดในระดับภูมิภาคและร่วมมือกับกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ หรือ GMS เพื่อเพิ่มช่องทางในการเติบโตของอุตสาหกรรม MICE ในขั้นตอนที่สามเชียงใหม่จะได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นปลายทางสำหรับการประชุมนานาชาติและการจัดนิทรรศการนานาชาติ หรือ MICE อย่างเต็มตัว

                ในปัจจุบันเชียงใหม่กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในการพักผ่อนระยะ, ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และการศึกษา เนื่องจากเป็นจังหวัดที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมและประเพณี มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ซึ่งเป็นแม่เหล็กสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ยังได้เตรียมเพิ่มเที่ยวบินเป็น 130 เที่ยวบินต่อวัน เพื่อรองรับการเข้ามาท่องเที่ยวและการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: thailand-business-news.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC