Economy and Investment

ไทยเตรียมพัฒนาภาคอุตสาหกรรมต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ไทยเตรียมพัฒนาภาคอุตสาหก


            สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้เปิดตัวสามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงกับ ประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต เมื่อเริ่มต้นเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

            ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกล่าวว่า โครงการนี้เป็นผลของความพยายามในการร่วมมือกับผู้ประกอบการและประชาชนในท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมสำหรับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีกำหนดที่จะเกิดขึ้นในปี 2015

            โครงการแรก คือ การสร้างกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งเชื่อมต่อกับประเทศพม่า,อินเดีย,บังคลาเทศและยังเป็นทางออกไปสู่ประเทศในตะวันออกกลาง โครงการที่สอง คือ การสร้างกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมตามชายแดนเชื่อมโยง เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,กัมพูชา,เวียดนาม,จีน,ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี

            โครงการที่สาม คือ การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมและขยายเครือข่ายการผลิตในภูมิภาคอาเซียน โดยพื้นที่เป้าหมายตามแนวความคิดของโครงการทั้งสามนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นสามส่วน

            ส่วนแรก รวมพื้นที่ชายแดนที่สามารถเชื่อมโยงกับท่าเรือน้ำลึกทวายในประเทศพม่า โดยพื้นที่เหล่านี้อยู่ในจังหวัดตาก,กาญจนบุรี,ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์และชุมพร ซึ่งอุตสาหกรรมที่เหมาะสมคือ เหล็กและยางรถยนต์

            ส่วนที่สองประกอบด้วย ระนอง,พังงา,ภูเก็ต,กระบี่,ตรังและสตูล ซึ่งจังหวัดเหล่านี้เชื่อมต่อกับทะเลอันดามันและสามารถเชื่อมโยงไปยังท่าเรือน้ำลึกทวายของประเทศพม่าได้ ซึ่งอุตสาหกรรมที่เหมาะสมคือ ปาล์มน้ำมัน,ยางพาราและอาหารทะเล

            ส่วนที่สามประกอบด้วยจังหวัดตาก,สุโขทัย, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร ซึ่งมีพื้นที่เชื่อมโยงกับแนวพื้นที่เศรษฐกิจฝั่งตะวันออกและตะวันตกอุตสาหกรรมที่เหมาะสม คือ การผลิตอาหารและพลังงานทางเลือก

            ทั้งนี้โครงการเหล่านี้จะถูกใช้เป็นแนวทางสำหรับการตั้งค่าทิศทางของภาคอุตสาหกรรมไทย เพื่อพัฒนาให้ทัดเทียมชาติอื่นๆในกลุ่มประเทศอาเซียน
ข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: yourviet.blogspot.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC