Economy and Investment

วิศวกรและสถาปนิกไทยเตรียมความพร้อมสำหรับ AEC

by ดวงกมล บูรณสมภพ
                วิศวกรและสถาปนิกภายในไทยจะกลายเป็นแรงงานอิสระที่สามารถย้ายไปยังประเทศ ในกลุ่มอาเซียนอื่นๆ หลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015

                AEC จะปูทางไปสู่การไหลเวียนอย่างเสรีของแรงงานที่มีฝีมือในอาชีพต่อไปนี้ แพทย์, ทันตะแพทย์, พยาบาล, วิศวกร, สถาปนิก, นักบัญชี, นักสำรวจและบุคคลากรด้านการท่องเที่ยว

                ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศของกลุ่มอาเซียน จึงได้ทำการลงนามในข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ หรือ MRA ในการสร้างมาตรฐานทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม โดยองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในประเทศไทยมองเห็นความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการไหลของวิศวกรและสถาปนิกจากประเทศในกลุ่มอาเซียน

                ผู้อำนวยการสำนักการค้าบริการและการลงทุน กรมการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่า วิศวกรในขณะนี้มีเพียง 0.25เปอร์เซ็นต์ของประชากรอาเซียน โดยในประเทศเวียดนามมีจำนวนมากที่สุดตามมาด้วยอินโดนีเซียและไทยโดยในประเทศไทยยังต้องมีการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน             

                นอกจากนี้ยังต้องสร้างแรงจูงใจให้กับวิศวกรไทยที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละประเทศของกลุ่มอาเซียน

                การมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทำให้ วิศวกรที่มีใบอนุญาตมีช่องทางในการทำงานกับประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ง่ายขึ้น โดยอาศัยการรับรองระหว่างประเทศ เช่น ISOหรือ MAR
                ส่วนสภาสถาปนิกอาเซียนได้มีการกำหนดคุณสมบัติสำหรับสถาปนิกในการลงทะเบียนทำงานในทุกประเทศสมาชิก โดยในปี 2012 มีสถาปนิกประมาณ 17,000 คนที่ทำการจดทะเบียนสถาปนิกอาเซียน

                ศูนย์การศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่า มีเพียง 1 ใน 10 ของวิศวกรไทยที่ตระหนักถึงประโยชน์ของตลาดแรงงานเสรีอาเซียน และประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของสถาปนิกไทยที่รับรู้ถึงประโยชน์ของการไหลเวียนอย่างเสรีของตลาดแรงงาน ดังนั้นการลงนาม MRA จึงมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการไหลเวียนของแรงงานระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นในกลุ่มประเทศอาเซียนได้สะดวกและมีมาตรฐานมาก


 
ข้อมูลthailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: 
radiothailand

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC