Tourism

ประเทศไทยเตรียมสร้างหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ
            กระทรวงแรงงานของประเทศไทยได้เสนอหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

            รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่า หลักสูตรการพัฒนาทักษะจะได้รับการออกแบบมาให้สอดคล้องกับข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ หรือ MRA ในด้านการท่องเที่ยวอาเซียน

            โดยการลงนาม MRAเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญ ในการริเริ่มการสนับสนุนการท่องเที่ยวในอาเซียน ซึ่ง MRA จะอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพการท่องเที่ยวภายในภูมิภาค ซึ่งมีมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

            32 สาขาอาชีพภายใต้ MRA ครอบคลุมงานด้านบริการทั้งหมด ตั้งแต่ทำความสะอาด, สำนักงาน,อาหารและเครื่องดื่ม,การผลิตอาหาร, การจัดการโรงแรม, หน่วยงานและผู้ประกอบการท่องเที่ยว เป็นต้นนอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง, การขายแลการตลาด, เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส เพิ่มเข้าไปในข้อตกลงการอบรบมาตรฐาน MRA

            หลักสูตรนี้จะทำหน้าที่พัฒนาฝีมือแรงงาน โดยแบ่งออกเป็นสามส่วน, ส่วนแรกมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือกับภาคการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว, ส่วนที่สองทำการยกระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการพัฒนาธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, ส่วนที่สามมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้ประกอบการอิสระที่มีความประสงค์จะมีส่วนร่วมในธุรกิจการท่องเที่ยว

            นอกจากนี้รองอธิบดีฯยังกล่าวอีกว่า อาจจะมีพัฒนาหลักสูตรนี้ให้เป็นหลักสูตรร่วมมือกันกับผู้มีประสบการณ์สูงด้านการท่องเที่ยวอาเซียน หากหลักสูตรนี้ถูกนำมาใช้ก็จะเป็นเรื่องดีที่การท่องเที่ยวจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญในด้านเศรษฐกิจภายในภูมิภาคนี้โดยหลักสูตรนี้นะเริ่มทำการทดสอบในตุลาคม 2014 และประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่จะดำเนินการตามหลักสูตรนี้


 
ข้อมูลthailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: : inter.oop.cmu.ac.th

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC