Economy and Investment

อาเซียน: ตลาดแรงงานฝีมือเสรี

by ดวงกมล บูรณสมภพ
            ประเทศไทยกำลังจับตามองประเด็นตลาดแรงงานเสรีสำหรับอาชีพ แพทย์,พยาบาล,วิศวกร,นักบัญชีและการท่องเที่ยว

            ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบไปด้วยความหลากหลาย ทั้งทางลักษณะภูมิประเทศ ฐานะทางเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้การเปิดตลาดแรงงานเสรีจึงจะเป็นการแบ่งอาชีพพิเศษของตลาดแรงงานให้ถูกกระจายไปทั่วถึงและพอต่อจำนวนความต้องการของแต่ละประเทศ

            ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) นั้นแตกต่างจากสหภาพยุโรปตรงการเคลื่อนไหวของอาชีพในแต่ละประเทศ อาเซียนต้องมีการเคลื่อนไหวของตลาดแรงงานเพื่อกระจายผู้มีทักษะไปพัฒนาให้ทั่วถึงโดย AECจะเป็นการไหลเวียนอย่างเสรีของแรงงานที่มีทักษะในการประกอบอาชีพพิเศษ อย่าง แพทย์, ทันตะแพทย์,พยาบาล, วิศวกร,สถาปนิก,นักบัญชี, นักสำรวจ และบุคคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

            ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ถ้ามีการเคลื่อนไหวแลกเปลี่ยนตลาดแรงงาน กลุ่มแรงงานทักษะพิเศษประเทศไทยจะถูกกระจายออกไปยังประเทศอื่นอย่างแน่นอน

            นอกจากนี้การเป็นอุตสาหกรรมเฉพาะเจาะจงของแต่ละประเทศจะนำไปสู่ขั้นตอนการคัดเลือกตามจุดแข็งของแต่ละประเทศ เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะไปอยู่ที่มาเลเซีย, การเงินและโลจิสติส์จะไปรวมที่สิงคโปร์, ยานยนต์และอาหารจะอยู่ในศูนย์กลางประเทศไทยและด้านทรัพยากรธรรมชาติจะตกเป็นตลาดใหญ่ของอินโดนีเซีย

            ทั้งนี้การมองว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศไทยเห็นควรว่า จะต้องปล่อยให้ตัวแรงงานเป็นผู้ตัดสินใจว่าต้องการไปทำงานที่ไหน เช่นเดียวกับการที่นักลงทุนสามารถเลือกสถานที่ลงทุนได้เองอย่างเสรี เพื่อผลประโยชน์ที่จะได้ร่วมกันไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศเดียว


 
ข้อมูลbangkokpost.com
ภาพประกอบ: bangkokpost.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC