Product and Service

4 จังหวัดไทยเตรียมตัวเป็นประตูสู่อาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

4 จังหวัดไทยเตรียมตัวเป็

 
            กระทรวงวัฒนธรรมริเริ่มแผนการส่งเสริม 4 จังหวัดในประเทศไทย เป็นดินแดนประตูสู่อาเซียน โดยการใช้มิติทางวัฒนธรรมในการพัฒนาชุมชน ให้เกิดการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียน

            4 จังหวัด ได้แก่ เชียงรายและตากในภาคเหนือ,สระแก้วทางภาคตะวันออกและสงขลาในภาคใต้ โดยจังหวัดเหล่านี้จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่องสำหรับโครงการในปีงบประมาณ 2014
           
            4 จังหวัดนี้ถือว่าเป็นเมืองที่จะทำหน้าที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดสรรงบประมาณ 10ล้านบาท สำหรับแต่ละจังหวัดในการดำเนินการโครงการให้ตอบสนองต่อนโยบายของการเป็นดินแดนประตูสู่อาเซียน

            ตัวอย่างเช่น อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จะมุ่งเน้นการส่งเสริมวัฒนธรรมของชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชนเผ่าไทยลื้อ จะมีการสร้างหอแสดงวิถีไทยลื้อ โดยดึงดูดผู้เข้าชมให้มาเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น, จังหวัดตากจะจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวในอำเภอแม่สอด เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของอาเซียน เป็นต้น

            นอกจากนี้สถาบันการศึกษา 6 ในประเทศไทยจะเริ่มต้นเข้ามามีร่วมกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในด้านการพัฒนาหลักสูตรทางด้านอาเซียนให้แก่นักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจในอาเซียน โดยสถาบันการศึกษาทั้ง 6คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร,มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยพะเยาและสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์

            โครงการนำร่องจะดำเนินการจัดหลักสูตร 3 เดือน ในเรื่องของวัฒนธรรมอาเซียน ก่อนที่จะมีการพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ในปัจจุบันเกือบทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้มีการเสนอหลักสูตรอาเซียนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน และมีการจัดตั้งศูนย์การศึกษาอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรและนักศึกษาสำหรับประชาคมอาเซียนในปลายปี 2015 
ข้อมูล: Thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: pwarawit.files.wordpress.com
 

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC