Economy and Investment

AEC กับข้อได้เปรียบของประเทศไทย

by ดวงกมล บูรณสมภพ

AEC กับข้อได้เปรียบของปร


                 ผลเชิงบวกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อประเทศไทย คือจะช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทุนและ การซื้อขายกับสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างอิสระมากขึ้นและง่ายขึ้น โดยประเทศไทยสามารถลงทุนกับกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นโดยอุปสรรคน้อยลง ในแง่ของการซื้อขาย ประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางของการขนส่ง และการท่องเที่ยว เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในใจกลางของภูมิภาคอาเซียน นั้นทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยมีโอกาสเติบโตขึ้นจากเดิมอีกหลายเท่า

                นอกจากนี้ประเทศไทยยังสามารถเป็นศูนย์กลางของการประชุมระดับชาติ การจัดนิทรรศการต่างๆและการสื่อสารโทรคมนาคม โดย AEC จะช่วยให้ผู้ผลิตในไทยสามารถลดต้นทุนการผลิตที่สามารถนำเข้ามาในราคาถูกจากสมาชิกในกลุ่มอาเซียน นั้นทำให้โอกาสของการลงทุนจะเกิดขึ้นง่ายกว่าในปัจจุบันAEC กับข้อได้เปรียบของปร


                      AEC มาพร้อมกับโครงการพัฒนาทางรถไฟที่จะเชื่อมลุ่มแม่น้ำโขงกับภาคเศรษฐกิจตะวันออก โดยทางเดินเชื่อมต่อจะเป็นเส้นทาง เวียดนาม, ลาว, ไทย, พม่า, ส่วนในทิศตะวันตกเฉียงใต้จะเป็นเส้นทาง ไทย,พม่า, ลาว และจีน เส้นทางในทิศใต้จะเชื่อมต่อ ไทย,กัมพูชาและเวียดนาม

                โดยจะมีมีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังท่าเรือน้ำลึกทวายในประเทศพม่าที่จะมีกำลังสามารถในกระจายสินค้าไปยังตะวันออกกลางและยุโรป โครงการเหล่านี้จะสามารถลงค่าใช้จ่ายทางโลจิสติกส์ของประเทศไทยได้อย่างมหาศาล

                ทั้งนี้การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ประเทศไทยจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ต่างๆในภาคอุตสาหกรรมที่จะเกิดการะเปลี่ยนแปลงด้านแรงงานและเตรียมความพร้อมสำหรับตลาดขนาดใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งจะมาพร้อมกับการแข่งขันที่รุนแรงในการส่งออกและนำเข้า


 
ข้อมูล2travel4.blogspot.com
ภาพประกอบ: phuketnews.phuketindex.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC