Economy and Investment

ความสัมพันธ์กับธุรกิจท้องถิ่น: กุญแจสำคัญของธุรกิจไทยในประเทศพม่า

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ความสัมพันธ์กับธุรกิจท้อ


                โฆษกธุรกิจระดับสูงในพม่ากล่าวว่า การเป็นหุ้นส่วนกับธุรกิจในท้องถิ่นจะเป็นปัจจัยทางความสำเร็จที่สำคัญ สำหรับบริษัทของไทยที่ต้องการประสบความสำเร็จในประเทศพม่า

                สมาชิกผู้บริหารกลางของสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมสหภาพพม่ากล่าวว่า "ถ้าคุณไม่ได้มาอยู่ที่นี่จริงๆ คุณจะไม่สามารถเข้าใจประเทศของเราได้ 100 เปอร์เซ็นต์"

                แม้ประเทศพม่าจะมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และกำลังแรงงานแต่ระบบเศรษฐกิจของประเทศพม่าก็ยังคงขึ้นอยู่กับ การนำเข้าเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศ ตัวอย่างเช่น ในตลาดขนมขบเคี้ยวร้อยละ 80ของสินค้าบนชั้นวางล้วนนำเข้าจากประเทศไทยและประเทศจีน จึงทำให้องค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางมีความต้องการในการหาคู่ค้าต่างประเทศที่จะสามารถแบ่งปันเทคโนโลยีการผลิตกับพวกเขาได้

                โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศพม่าในระดับดี มีคู่ค่าในตลาดการนำเข้าของพม่าและยังมีช่องทางการกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ต่างๆของประเทศพม่า ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี เนื่องจากหาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เปิดในปี 2015 ประเทศไทยอาจจะกลายเป็น 1 ในประเทศที่มีอัตราการส่งออกสูงเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาค

                นอกจากนี้ประเทศพม่ายังคงกระตุ้นให้นักลงทุนจากไทยเข้ามาทำการลงทุนเพิ่มมากขึ้น เพื่อผลประโยชน์ทางการเป็นคู่ค้าระหว่างประเทศโดยกระทรวงพาณิชย์ของไทยชี้ให้เห็นว่าบริษัทของไทยจะได้รับประโยชน์จากตลาดใหม่อย่างประเทศพม่าด้วยเหตุผลที่ทางระยะทางที่ใกล้จึงสะดวกต่อการขนส่งและประเทศพม่ายังมีจำนวนความต้องการของผู้บริโภคค่อนข้างสูง  ประเทศพม่าจึงเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าร่วมลงทุนก่อนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเริ่มต้นข้อมูล: nationmultimedia.com
ภาพประกอบ:   Logosociety.blogspot.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC