Economy and Investment

เพิ่มช่องทางลงทุนรายย่อยในประเทศมาเลเซีย,ไทยและสิงคโปร์

by ดวงกมล บูรณสมภพ

เพิ่มการช่องทางลงทุนรายย


                นักลงทุนรายย่อยในประเทศมาเลเซีย , สิงคโปร์และไทยจะสามารถเข้าถึงการลงทุนและการดำเนินการได้อย่างไร้พรมแดนมากยิ่งขึ้นในไตรมาสที่สามของปีนี้

                สถาบันการเงินแห่งสิงคโปร์,คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของมาเลเซีย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำการลงนามข้อตกลงเพื่อความสะดวกในการเปิดตัวของโครงการการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในต่างแดนโดยจะเป็นการกระจายเงินลงทุนออกไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

                ในทัศนะของนักวิเคราะห์วิจัยทางการเงิน กล่าวว่า ทุกวันนี้นักลงทุนล้วน "ฉลาด"  ที่จะเลือกกองทุนและพิจารณาความเสี่ยงของการลงทุนธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่อย่างรอบคอบมากขึ้น มองการไกลถึงความสำคัญของการขยายกิจการไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคมากขึ้นจากเดิม ทั้งนี้โอกาสในเจริญเติบโตของกองทุนที่เกิดจากการรวมมือของมาเลเซีย สิงคโปร์และไทยครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในกองทุนทางเลือกเพื่อนักลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเนรมิตรความฝันทางการเจริญเติบโตในธุรกิจของตัวเองข้อมูลnationmultimedia.com
ภาพประกอบ: 
Thairath.co.th

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC