Economy and Investment

พม่า: แหล่งธุรกิจใหม่สำหรับบริษัทไทย

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ชายแดนพม่า: แหล่งธุรกิจใ

บริษัทของประเทศไทยมีการลงทุนทำธุรกิจในประเทศพม่าในด้านการตั้งโรงงานผลิตสินค้าและ การขายสินค้า ประเทศพม่ามีศักยภาพมากพอที่จะเป็นฐานการผลิตที่สำคัญสำหรับบริษัทของไทยเมื่อ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เริ่มต้นในปี 2015

สันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานสภาธุรกิจไทย-พม่า กล่าวว่าบริษัท ไทยจำนวนมากกำลังรอกฎหมายการลงทุนต่างประเทศของพม่าที่จะถูกรับรองโดยรัฐสภาของพม่าในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้เครือสหพัฒน์ บริษัทใหญ่ของไทยในด้านสินค้าอุปโภคบริโภคมีแผนจะตั้งบริษัทในประเทศพม่าในปีนี้เพื่อ สนับสนุนการลงทุนในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

ประเทศพม่านั้นค่าจ้างรายวันที่ค่อนข้างถูกจึงอาจกลายเป็นฐานการผลิตสำหรับผู้ประกอบการไทย โดยค่าจ้างรายวันในย่างกุ้งอยู่ที่ประมาณ 80บาทเท่านั้น นอกจากนี้ประเทศพม่ายังเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่สำหรับสินค้าจากประเทศไทย

ทั้งนี้กลุ่มผู้ลงทุนยังมีความต้องการให้กฎหมายด้านการลงทุนของพม่าที่กำลังจะออกมาใหม่นั้นควรมีความชัดเจนตามกฎหมายต่างประเทศ เพราะหากเป็นเช่นนั้นแล้วการลงทุนจะมีปริมาณมากขึ้น

ถึงความกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในประเทศพม่าจะเกิดขึ้นน้อยลง แต่นักลงทุนยังคงเรียกร้องให้รัฐบาลไทยผลักดันกิจการธนาคารของไทยเข้าไปเปิดให้บริการในประเทศพม่าเพื่อความสะดวกด้านธุรกรรมทางการเงินและส่งเสริมด้านวงเงินสินเชื่อหรือกองทุนเพื่อการลงทุนแด่ผู้ประกอบการไทยที่สนใจลงทุนในประเทศพม่าข้อมูลbangkokpost.com
ภาพประกอบ: bangkokpost.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC